بازی اسامی

بازی اسامی

مسابقه نوشتن اسامی بی نقطه، یه نقطه، دو نقطه و …
این بازی موجب گسترش دایره لغات و همچین افزایش سرعت عمل و تمرکز در کودکان می‌شود

روابط عمومی هوهوچی چی

#بازی