بازی گروهی

بازی هایی با هدف تمرین کارگروهی به بچه‌ها یاد می‌دهند در زندگی برای رسیدن به هدف گاهی باید هم‌قد همراه شد، گاهی باید آرام تر قدم برداشت، گاهی بایدمهربانی کرد…