تئاتر انگیری منگیری

نمایش انگیری منگیری
نمایش عروسکی و مشارکتی با هدف آموزش بازی های بومی وسنتی ایرانی
نویسنده: فاطمه سیدطالبی
کارگردان: سجاد آقابابایی
دوره اجرا: پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
ساعت: ۱۹
نشانی: بزرگراه صدر، بلوار کاوه، خیابان قیطریه، پارک قیطریه، فرهنگسرای ملل
تلفن تماس: ۰۹۳۶۲۴۹۴۵۸۸

روابط عمومی هوهوچی چی

#نمایش #تئاتر