تئاتر مزرعه ننه جون

نمایش  مزرعه ننه جون

کارگردان: فریبا دستوار

دوره اجرا: ۵ مردادماه لغایت ۵ شهریورماه

سانس اجرا: ۱۸:۰۰ مدت زمان اجرا: ۶۰دقیقه

مکان اجرا: نارمک، ضلع شمالی میدان حلال احمر – سرای محله فدک – سالن سرای محله فدک

بهای بلیط : , ۱۰,۰۰۰ تومان , ۱۲,۰۰۰ تومان

رده سنی: کودکان ۴ تا ۹ سال

شماره تماس جهت هماهنگی: ۷۷۲۴۸۰۵۱ _ ۰۹۳۳۵۴۴۱۰۷۴

ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ:
ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ “ﻧﻨﻪ ﺟﻮن” ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻫﺎ، ﻣﻮش و اﻻغ در ﻣﺰرﻋﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. روزی ﭘﯿﺮزن ﻗﺼﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای دﯾﺪار دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ده ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و » «ﻣﺮغ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﻮش و اﻻغ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد، ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ روﺑﺎه در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ و…

روابط عمومی هوهوچی چی

#تئاتر #نمایش