سایه بازی

سایه بازی

سایه بازی از جمله بازی هایی هست که علاوه بر اینکه موجب تقویت خلاقیت بچه ها می شود، می تواند به مساله ترس کودکان از تاریکی نیز کمک قابل توجهی کند.

تصویر زیر نمونه فعالیت مسافران هوهوچی چی است که در حال سایه بازی هستند:

روباط عمومی هوهوچی چی

#فعالیت #بازی