نقاشی با شکل دست

نقاشی با شکل دست

از کودک خود بخواهید ابتدا شکل دست خود را در حالت های مختلف روی کاغذ بکشد سپس آن را به یک تصویر تبدیل کند.

هرچه کودک در انتخاب تصویر آزادتر باشد خلاقیت او بیشتر تقویت خواهد شد.

روابط عمومی هوهوچی چی

#کاردستی #نقاشی